EFOP-5.2.2-17-2017-00107 Transznacionális együttműködések

Kedvezményezett neve: ORIENS 2000 ALAPÍTVÁNY
Projekt címe:  „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért”
A szerződött támogatás összege: 49 886 258 FORINT
Támogatás mértéke: 100%
Kezdő időpontja: 2017. december 01.
Projektvégrehajtás időszaka: 2 év

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja Magyarországon a helyi ifjúság közéleti szerepvállalásában, aktivitásában a közművelődési intézményrendszer és sajátos eszközeinek társadalmi kihívásokra adott válaszainak áttekintése a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. A tanulmányozni kívánt szolgáltatás (Közművelődés) hozzájárul az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez és a társadalmi felzárkózáshoz.

BEAVATKOZÁSI IRÁNYOK: – Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében. – Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.

A PROBLÉMA BEMUTATÁSA: – Magyarországon lezajlott ifjúságkutatások tapasztalatai szerint a hagyományos kulturális intézmények szerepe lassú ütemben csökken. – Az iskolán kívüli szervezetek csekély mértékben érnek el az iskolába járókhoz. – A szabadidős tevékenységeket vizsgálva feltűnő a piaci szervezetek uralkodó szerepe; – Az ifjúsági generáció az elmúlt évtizedekhez képest korán önállósodik.

CÉLCSOPORT – a közvetlen, elsődleges célcsoport mindazon szakemberek köre, akik a közművelődés, kultúra, ifjúság terén (és határterületein) állami és nem állami intézményekben tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeret-átadáshoz, amely a projektünk céljainak elérése érdekében szükséges. – a közvetett, másodlagos célcsoport a 15-29 éves fiatalok

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: – 12 db műhelymunka a szakmai megvalósítók és szolgáltatások nyújtásában részt vevők bevonásával – 8 db hazai tanulmányút szervezése és lebonyolítása legalább 5 hazai szakember részvételével – Kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen két országban (Magyarország, Románia) legalább 100-100 fős célcsoport körében, reprezentatív körben, Módszerei: dokumentumelemzés, fókuszcsoportos beszélgetések, kérdőíves, önkitöltős adatfelvétel. – Tréningek, kompetenciafejlesztések a tapasztalatok megosztása érdekében legalább 10 fő részvételével (2 db) – Magyarországi konferencia szervezése (2 db) – Honlap akadálymentesítése, folyamatos honlapfejlesztés, az eredmények nyomon követése, disszeminációja (filmkészítés – Az együttműködés módszertani és szakmai összegzése, szakmai ajánlások – szakmai kiadvány (on-line és könyv) formájában legalább 120 ezer karakter terjedelemben – Összehasonlító kutatási zárójelentés készítése legalább 120 ezer karakter terjedelemben

TERVEZETT HUMÁN ERŐFORRÁS: Projektmenedzser Pénzügyi vezető Pénzügyi asszisztens Szakmai vezető Szakmai asszisztens A program során végzett tevékenységek végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésére.

A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2019. november 30.

Projekt azonosítószáma:  EFOP-5.2.2-17-2017-00107

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.